Festival: Hekatesia in Stratonikeia (Caria)

Festival ID: 229
Festival Name: Hekatesia
Festival Place: Stratonikeia (Caria)
List of Participants:
[...]atos ([runner, pentathlete]) son of Pythodoros from Kos (Kos)