Festival: Kaisareia in Metropolis (Ionia)

Festival ID: 227
Festival Name: Kaisareia
Festival Place: Metropolis (Ionia)
List of Participants:
[...]atos ([runner, pentathlete]) son of Pythodoros from Kos (Kos)