Festival: Augousteia in Thyateira (Lydia)

Festival ID: 1776
Festival Name: Augousteia
Festival Place: Thyateira (Lydia)
List of Participants:
Aurelius Apollinarius from Thyateira (Lydia)