Festival: Koina Asias in Tralles (Lydia)

Festival ID: 1774
Festival Name: Koina Asias
Festival Place: Tralles (Lydia)
List of Participants:
Marcus Aurelius Meliton (Agroitas) son of Meliton from Aphrodisias (Caria)