Festival: Augousteia in Tralles (Lydia)

Festival ID: 1773
Festival Name: Augousteia
Festival Place: Tralles (Lydia)
List of Participants:
Marcus Aurelius Meliton (Agroitas) son of Meliton from Aphrodisias (Caria)