Festival: Pythia in Laodikeia (Syria)

Festival ID: 1771
Festival Name: Pythia
Festival Place: Laodikeia (Syria)
List of Participants:
Marcus Aurelius Meliton (Agroitas) son of Meliton from Aphrodisias (Caria)