Festival: Aktia in Hierapolis (Phrygia)

Festival ID: 1768
Festival Name: Aktia
Festival Place: Hierapolis (Phrygia)
List of Participants:
Marcus Aurelius Meliton (Agroitas) son of Meliton from Aphrodisias (Caria)