Festival: Sebasmia Nemea in ?

Festival ID: 1751
Festival Name: Sebasmia Nemea
Festival Place: ?
List of Participants:
Aurelius Septimius Eirenaios son of Eutychos from Laodikeia (Syria)