Festival: Antonineia in Laodikeia (Syria)

Festival ID: 1750
Festival Name: Antonineia
Festival Place: Laodikeia (Syria)
List of Participants:
Aurelius Septimius Eirenaios son of Eutychos from Laodikeia (Syria)