Festival: Poseidania kai Rhomaia in Antigonea (Epirus)

Festival ID: 1723
Festival Name: Poseidania kai Rhomaia
Festival Place: Antigonea (Epirus)
List of Participants:
Sokrates son of Sokrates from Epidauros (Epidauria)