Festival: Antonineia in Kaisareia Tralleis (Caria)

Festival ID: 1625
Festival Name: Antonineia
Festival Place: Kaisareia Tralleis (Caria)
List of Participants:
Lucius Septimius Aurelianus from Nikomedeia (Bithynia)