Festival: Erotideia kai Kaisareia kai Mouseia kai Sebasteia Julia in Thespiai (Boiotia)

Festival ID: 1598
Festival Name: Erotideia kai Kaisareia kai Mouseia kai Sebasteia Julia
Festival Place: Thespiai (Boiotia)
List of Participants:
Ariston son of Philinos