Festival: Stena in Larisa (Thessaly)

Festival ID: 1575
Festival Name: Stena
Festival Place: Larisa (Thessaly)
List of Participants:
Epinikos
Peiraos/ [Petraios] son of Lykanos
Daippos son of Eumachos
[---]os son of Sem[---]
Parmeniskos son of Alexippos
Androsthenes son of Themistogenes
Italos son of Hellanikos
Kratesippos son of Leon from Larisa? (Thessaly)
Nikodromos son of The[oxe]nidos from Larisa? (Thessaly)
Kottyphos son of Phrasinos
Demetrios son of Demetrios
Hippokrates son of Hippokrates
Antiochos son of Herakl[--- from Larisa? (Thessaly)
Ptolemy son of Lysimachos
Themistogenes son of Androsthenes from Gyrton? (Thessaly)
([military athlete]) son of Kleitomachos
Mimnomachos son of Polyxenos from Krannon? (Thessaly)
Antigonos son of Aristodemos
Zenodotos son of Isidotos
Timasitheos son of Gorgopas
Dionysios son of Zinonos
Aristonous son of Demarchos
Epigenes son of Homer
Polykleitos son of Lysikos
Amometos son of Philoxenides from Larisa? (Thessaly)
Quintus Occius son of Quintus
Aristomenes son of Asandrides
Onomarchos son of Herakleides
Alexandros son of Kleon
Ladamos son of Argaios
Aristomenes son of Asandrides
Kteson son of Pausanias
Asklepiades son of Asklepiades
Eupalides son of Themistogenes
Demetrios son of Demetrios
Demoneikos son of Eudemos
Empedion son of Homer
Aristomachos son of Hermios
Neomenes son of Ariston
Demetrios son of Demetrios
Gaius Clodius son of Gaius
Petalon son of Dionysios
Lysikles son of Leptinos
Marcus Arrontius
Teimasitheos son of Gorgopas
Demetrios son of Xenon
Demetrios son of Demetrios
Philon the Younger son of Philon from Larisa? (Thessaly)
Marcus Arrontius
Philon son of Philon from Larisa? (Thessaly)
---os son of Euboulos
Menestratos son of Menestratos
Publius Titus son of Publius
Parmeniskos son of Parmeniskos
Demetrios son of Demetrios
Asklepiodoros son of Demetrios
Kratesippos son of Glauketas from Larisa? (Thessaly)
Hegesaretos son of Kephalos from Phalanna (Thessaly)
Stratoneikos son of Stratoneikos
Kriton son of Kynagos from Gomphoi (Thessaly)
Lykos son of Kebbas from Gomphoi (Thessaly)
Gaius Occius son of Phronton
Publius Vettios son of Sextus
---doros
Lykinos son of P---
Phrinichos son of D[ikaiogenes]
Dimopholos son of Theo---
Parmenides son of Sokrates
Demetrios
[---]trios
Demarchos son of Aischinos from (Thessaly)