Festival: Panathenaia kai Seleukeia? in Ilion (Troas)

Festival ID: 1494
Festival Name: Panathenaia kai Seleukeia?
Festival Place: Ilion (Troas)
Comment: Established 3rd century BC. Name of festival unknown. Dedicated to Seleukos I/II.