Festival: Dionysia kai Seleukeia in Erythrai (Ionia)

Festival ID: 1493
Festival Name: Dionysia kai Seleukeia
Festival Place: Erythrai (Ionia)
Comment: Established c.281 BC. Dedicated to Seleukos I.