Festival: Apollonia Pythia in Hierapolis?

Festival ID: 147
Festival Name: Apollonia Pythia
Festival Place: Hierapolis?