Festival: Mouseia Sebasteia kai Erotideia Kaisareia in Thespiai (Boiotia)

Festival ID: 1416
Festival Name: Mouseia Sebasteia kai Erotideia Kaisareia
Festival Place: Thespiai (Boiotia)
List of Participants:
Athanias son of Euxenos
Comment: Erotideia kai Kais[areia]/Mouseia kai Sebasteia (Manieri)