Festival: Dionysia Kaisareia Erotideia Rhomaia in Thespiai (Boiotia)

Festival ID: 1411
Festival Name: Dionysia Kaisareia Erotideia Rhomaia
Festival Place: Thespiai (Boiotia)
List of Participants:
([agonothetes?]) son of Diodoros from Thespiai? (Boiotia)