Festival: Kommodeia Dionysia Herakleia in Thebes (Boiotia)

Festival ID: 1191
Festival Name: Kommodeia Dionysia Herakleia
Festival Place: Thebes (Boiotia)
List of Participants:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)