Festival: Ptoia in Akraiphia (Boiotia)

Festival ID: 1110
Festival Name: Ptoia
Festival Place: Akraiphia (Boiotia)
List of Participants:
Nikomachos son of Theomnestos
Kaphision son of Kaphision
Aischriondas son of Praxilles
Soteros son of Theodoros from Copais (Boiotia)
Hieromnastos son of Hermaios from Copais (Boiotia)
Xenon son of Boukattos from Orchomenos (Boiotia)
Proppidas son of Melambios from Orchomenos (Boiotia)
Aristion son of Pythilles from Orchomenos (Boiotia)
Pharadas son of Thebagenes from Thespiai (Boiotia)
Ismenias son of Thebagenes from Thespiai (Boiotia)
Philonikos son of Olympiodoros from Thespiai (Boiotia)
Antigenes son of Melesias from Lebadeia (Boiotia)
Mnason son of Pinytos from Lebadeia (Boiotia)
Dorotheos son of Olympiodoros from Tanagra (Boiotia)
Eumethides son of Nerikon from Tanagra (Boiotia)
Pythokles son of Olympiodoros from Tanagra (Boiotia)
Philleas son of Megakles from Thebes (Boiotia)
Agathokles son of Zopyros from Thebes (Boiotia)
Chionnes son of Diogeitondas from Thebes (Boiotia)
Hierokles son of Ismenokles from Thebes (Boiotia)
Polykleidas son of Agonios from Boumelitaia (Boiotia?)
Leukos son of Thoinides from Boumelitaia (Boiotia?)
Glaukias son of Apollonios from Copais (Boiotia)
Epiterpeidas son of Timostratos from Copais (Boiotia)
Kephisodoros son of Mnesimachos from Lebadeia (Boiotia)
Epainetos son of Aristokles from Lebadeia (Boiotia)
Nikostratos son of Euthymos from Orchomenos (Boiotia)
Mnesitheos son of Epaminondas from Orchomenos (Boiotia)
Andron son of Andron from Thespiai (Boiotia)
Nymon son of Philoxenos
Hierokles son of Dionysios
Aischriondos son of Polyxenos
Apollonios son of Silon from Athens (Attica)
Sosikles son of Charikles from Thespiai (Boiotia)
Gaius Iulius son of Gaius from Thespiai (Boiotia)
Chrysippos son of Ariston from Akraiphia (Boiotia)
Agathon son of Damas from Thespiai (Boiotia)
Publius Atanios son of Publius from Sikyon (Sikyonia)
Theogenes son of Theogenes from Ephesos (Ionia)
Herakleides son of Herakleides from Tarentum (Italy)
Matron son of Apollonios from Myrina (Aeolis)
Rhodippos son of Rhodippos from Argos (Argeia)
Ergeas son of Ergeas from Daphne - Antiochia (Syria)
Melantichos son of Molottos from Thebes (Boiotia)
Archias son of Soteridos from Thebes (Boiotia)
Glaukias son of Sosandros from Thebes (Boiotia)
Stratios son of Melanthios from Kierion (Thessaly)