Event: Aurelius Stephanos son of Achilleus from Oxyrhynchos (Egypt)

Event ID 279
Person Aurelius Stephanos son of Achilleus from Oxyrhynchos in Egypt
Festival Antinoeios Hadrianeios Philadelphios Agon in Antinooupolis (Egypt)
Discipline chariot: ___
Age Category
Date 272 - 272
Achievement V
Comment: Description of the Contest: 'pentaeterikos hieros eiselastikos oikoumenikos skenikos gymnikos hippikos Antinoeios Hadrianeios Philadephios Agon'