Event: Timokles son of Herodotos from Kyme (Aeolis)

Event ID 10449
Person Timokles son of Herodotos from Kyme in Aeolis
Festival Sarapieia in Tanagra (Boiotia)
Discipline music: kitharoidia
Date -100 - 0
Achievement V