Event: Kallistratos son of Exakestes from Thebes (Boiotia)

Event ID 10411
Person Kallistratos son of Exakestes from Thebes in Boiotia
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline theatre: hypokrisis
Date -80 - -50
Achievement V
Comment: [K]allistratos (Manieri).