Event: Asklepiodoros? son of Pytheos? from Tarentum?

Event ID 10393
Person Asklepiodoros? son of Pytheos? from ___
Festival Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
Discipline theatre: poiesis (satyron)?
Date -80 - -50
Achievement V
Comment: A[sklepiodoros], son of [Pytheos] (Manieri). Name and provenance very fragmentary. Father's name is lost. Discipline is lost. Provenance: [Taren]tum (Manieri).