Event: Straton son of Isidotos from Athens (Attica)

Event ID 10376
Person Straton son of Isidotos from Athens in Attica
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline theatre: hypokrisis
Date -80 - -50
Achievement V
Comment: Brother of Artemon, son of Isidotos, who won as rapsoidos in the Amphiaraia kai Rhomaia of Oropos (Manieri, Oro. 16).