Discipline: skopos (pezon)

Discipline ID: 1885
Discipline Name: skopos (pezon)
Sports Category: military
Sports Super Category: other
List of athletes:
([military athlete]) son of Kleitomachos
Alexandros son of Kleon