Discipline: prosdrome (hippeon)

Discipline ID: 1871
Discipline Name: prosdrome (hippeon)
Sports Category: military
Sports Super Category: other
List of athletes:
Hippokrates son of Hippokrates
Demetrios son of Demetrios
Hegesaretos son of Kephalos from Phalanna (Thessaly)
Stratoneikos son of Stratoneikos
Lykinos son of P---