Discipline: poiesis (eis mousas)

Discipline ID: 1702
Discipline Name: poiesis (eis mousas)
Sports Category: literature/oratory
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
Zosimos son of Tryphon from Argos (Argeia)
Kallitychides? son of Phokion? from Thebes? (Boiotia)
Damoneikos son of Damon from Thespiai (Boiotia)
[---]mophanes son of Bromios from Thespiai (Boiotia)