Discipline: hypokrisis (palaias komoidia)

Discipline ID: 1516
Discipline Name: hypokrisis (palaias komoidia)
Sports Category: theatre
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
([hypokrites palaias komoidias]) from Thespiai? (Boiotia)
Euarchos son of Herodotos from Koroneia (Boiotia)