Event: Herakleides from Theadelphia (Egypt)

Record ID 4412
Person Herakleides son of ___ from Theadelphia in Egypt
Contest Pythia in Delphi (Phokis)
Date 130 - 160
Achievement V